Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu (podávanie žiadostí do 5. 2. 2018)

Fond na podporu kultúry národnostných menšín 29. decembra zverejnil na svojom webovom sídle www.kultminor.sk, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na podporu kultúry národnostných menšín. Táto výzva je určená pre všetky národnostné menšiny, t. j. bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu.

Všetky národnostné menšiny (okrem maďarskej a rómskej) sa môžu uchádzať o podporu vo všetkých troch prioritných oblastiach: Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, Program 2. Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti a Program 3. Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia.

Pre maďarskú menšinu bola výzva zverejnená na predkladanie žiadostí pre podprogramy týkajúce sa vedy a výskumu a celý Program 3, Pre rómsku národnostnú menšinu bola výzva zverejnená na predkladanie žiadostí pre celý Program 1.

V roku 2018 sa môžu žiadatelia uchádzať o podporu v celkovej výške 7 680 000 eur.

Žiadosti je možné podávať do 5. februára 2018 prostredníctvom elektronického registračného systému fondu a následne ich doručiť poštou alebo osobne na adresu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Registračný systém bude spustený v najbližších dňoch.

Ostatné výzvy fondu budú zverejnené v priebehu januára a februára.

„Týmto krokom sme splnili aj posledný zákonom stanovený termín. Fond sme vybudovali, máme priestory, od januára pracujeme v plnom počte, a začneme sa zaoberať tým, čo je ozajstné posolstvo tejto verejnoprávnej inštitúcie: podpora kultúrnych aktivít národnostných menšín“ – povedal riaditeľ fondu Norbert Molnár.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je relatívne nová verejnoprávna inštitúcia, bola založená zákonom a funguje od 1. júla 2017. Podpora kultúry národnostných menšín doteraz spadala pod Úrad vlády SR.

 

Výzva č. 1/2018 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Zdroj: Fond na podpory kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu. In: MK SR [online]. Uverejnené: 2. 1. 2018 [Citované: 4. 1. 2018]. Dostupné na interente: <TU>.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com