Jesenným upratovaním proti čiernym skládkam (3. 10. 2017)

V októbri sa postupne rozbieha jesenné upratovanie. Riadené, podporované aj spontánne aktivity, ktorými pripravujeme verejné priestranstvá a voľné plochy na zazimovanie, a to ich čistením a zberom odpadkov.

 

Samosprávy sú v zmysle zákona o odpadoch povinné „zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.“ To sa však nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

Jesenné upratovanie v mestách a obciach sa realizuje rozličnými spôsobmi. Buď koordinovaným rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov, prípadne organizovaním verejných brigád, alebo napríklad aj podporou takto zameraných aktivít v réžii dobrovoľníkov, ktorým sa vytvárajú technické podmienky na upratovacie aktivity. Samosprávy na tento účel spolupracujú s dlhodobo nezamestnanými v rámci aktivačných opatrení trhu práce, prípadne tam, kde je to možné spolupracujú s ústavmi na výkon väzby a s odsúdenými.

V prvom rade je potrebné vedieť, čo všetko patrí do veľkoobjemových kontajnerov distribuovaných v uliciach samospráv, prípadne umiestneným v zberných dvoroch. Veľkoobjemové kontajnery sú určené na uloženie objemného odpadu, napríklad nepotrebného či poškodeného nábytku, čo prispieva k zamedzeniu vytvárania nelegálnych skládok. Rozsah a periodicita ich rozmiestňovania závisia hlavne od lokálnych, priestorových a finančných možností samospráv.

Jesenné upratovanie treba vnímať aj ako nástroj predchádzania vzniku nelegálnych skládok, a to v rámci ich likvidácie ešte v zárodkoch. V minulom roku bolo na likvidáciu čiernych skládok, a teda sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, formou dotácie z Environmentálneho fondu podporených 156 samospráv. Niektoré pritom využili vyčistené priestranstvá na kultiváciu verejného priestoru, napríklad osadením prvkov určeným na oddych a rekreáciu.

 

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov

 

Kontakt/informácie:
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD., hovorca a tajomník rady expertov
mobil: 0911 801 222, tel.: 02/5296 4965
Združenie miest a obcí Slovenska,
Bezručova 9, 811 09 BRATISLAVA,
www.zmos.sk

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 117 626 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 682 592 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com