Nové unikátne prvky nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (6. 11. 2017)

Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Dňa 6. novembra 2017 sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku.

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo päť nových prvkov:

1) Drotárstvo, ktorého predkladateľom je ÚĽUV:

2) Fujara trombita, ktorú predložili členovia Folklórnej skupiny Javorník z obce Lúky;

3) Modranská majolika, ktorej predkladateľom je občianske združenie Slovenská ľudová majolika a Bratislavský samosprávny kraj;

4) Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní, tento prvok predložilo mesto Detva, mesto Hriňová v spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska;

5) Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach, ktorého predkladateľ je Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.

Do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku pribudla jedna nová aktivita a tou je Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline. Túto nomináciu predložilo Považské múzeum v Žiline.

Počas slávnostného podujatia si predkladatelia prvkov prevzali z rúk ministra kultúry Mareka Maďariča ocenenie o zápise.

Jednotlivé prvky a aktivitu mali hostia možnosť vidieť nie len počas slávnostného aktu odovzdania certifikátov, v krátkej video prezentácii na javisku, ale i naživo po skončení programu. Zblízka si mohli prezrieť drotárske techniky a výrobky od majstrov Jána Zollera z Leopoldova a pani Oľgy Obertovej z Bratislavy. Výrobu keramiky prišla prezentovať pani Mária Pavlovičová, ktorá v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou pripravila ukážku celého výrobného procesu od prvého výpalu až po hotový produkt. Tradíciu výroby drevených vyrezávaných krížov reprezentovali výrobcovia z Detvy - Jozef Krnáč, ktorý so sebou doniesol jeden zo svojich rozpracovaných krížov a Milan Malček, výrobca miniatúr drevených vyrezávaných krížov.Z obce Hriňová sme mohli vidieť Jozefa Ďuricu, ktorý priniesol na ukážku hotový náhrobný drevený kríž, vyrobený ešte jeho otcom Martinom Ďuricom z Hriňovej. Chov plemena koní lipican priblížil v krátkom filme Národný žrebčín z Topoľčianok. Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník, ktorí svojimi pastierskymi signálmi zahájili slávnostný program na javisku, pripravili ukážku výroby pastierskej trúby.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.Do Reprezentatívneho zoznamu NDK Slovenska je doposiaľ zapísaných 13 prvkov.

Bližšie informácie o nich nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie o zapísaných aktivitách nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6080

Oba zoznamy sa neustále rozrastajú a sú každoročne aktualizované. Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách, ako aj formuláre na predloženie návrhu nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6083

Zápis prvkov a aktivít do národných zoznamov je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do svetových zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

Slovenská republika má k dnešnému dňu štyri zápisy v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra a Bábkarstvo na Slovensku a v Česku - nominácia podaná spoločne s Českou republikou. Začiatkom decembra 2017, v dňoch 4. – 9. 12. sa uskutoční 12. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na ostrove Jeju v Južnej Kórei, kde sa bude rozhodovať o ďalšom slovenskom prvku, ktorý sa uchádza o zápis do svetového zoznamu a tým je „Horehronský viachlasný spev“. Zoznam všetkých zapísaných prvkov v svetovom zozname UNESCO, vrátane tých slovenských, nájdete tu: http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru je odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Jeho činnosť sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Je hlavným realizátorom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.Viac o zoznamoch a činnosti Centra pre tradičnú ľudovú kultúru: http://www.ludovakultura.sk/index.php

 

Mgr. art. Lucia Sopková, PR manažérka SĽUK-u

 

Kontakt/informácie:

tel.: 0918 810 767

e-mail: lucia.sopkova@sluk.sk

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 117 626 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 682 592 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com