Pre samosprávu je dôležitá podpora miestnej ekonomiky – ZMOS usporiada workshop 11. 12. v Liptovskom Mikuláši (29. 11. 2017)

Združenie miest a obcí Slovenska sa v ostatnom období sústredilo na nástroje podporujúce lokálnu hospodársku politiku a teda miestnu ekonomiku.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa v rámci projektu Centrum sociálneho dialógu II. od leta minulého roka venovalo aj miestnej ekonomike. Lokálna hospodárska politika, potenciál medziobecnej spolupráce, možnosti samospráv kooperovať na výkone konkrétnych verejnoprospešných činností, legislatíva upravujúcou spoluprácu samospráv, hospodársku činnosť komunálnych podnikov a napokon aj možnosti upravené v procesoch verejného obstarávania sú témami, ktoré priamo súvisia s jej rozvojom.

Výsledky tejto aktivity budú predmetom pripravovaného workshopu, ktorý sa sústredí na prezentáciu zmapovaného súčasného stavu, formulovanie záverov a odporúčaní pre ďalšiu podporu lokálnej hospodárskej politiky.

„Mestá a obce zabezpečujú priamo, alebo prostredníctvom svojich organizácií pomerne veľa rôznych verejnoprospešných činností, počnúc prevádzkou verejného osvetlenia, správou zelene a verejných priestranstiev, a končiac napríklad zimnou údržbou či komunálnymi odpadmi. Všade tam je priestor na medziobecnú spoluprácu, na efektívnu činnosť komunálnych podnikov, rast zamestnanosti a zvyšovanie kvality aj rozsahu týchto služieb,“ konkretizuje význam tejto oblasti výkonný podpredseda ZMOS a expert riadiaceho výboru NP CSD II. Jozef Turčány.  

Okrem toho je nesmierne dôležité sledovať prichádzajúce trendy, ktoré sú v nástrojoch verejného obstarávania, napríklad vo forme in house objednávok, ale aj v potenciály green jobs vo vzťahu k vidieku a tiež v príprave samospráv na tzv. smart regióny a, samozrejme, aj vo vzťahu k podpore nástrojov lokálnej hospodárskej politike a teda podpore miestnej ekonomiky.

Pre samosprávu je dôležitá podpora miestnej ekonomiky, a preto súčasťou workshopu, ktorý sa uskutoční v pondelok 11. decembra 2017 v priestoroch hotela KLAR v Liptovskom Mikuláši bude aj spoločné formulovanie záverov a odporúčaní všetkými účastníkmi podujatia.

 

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov

 

---

Kontakt/informácie:
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD., hovorca a tajomník rady expertov
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9, 811 09 BRATISLAVA
tel.:   02/529 649 65
mobil: 0911 801 222
e-mail: kalinak@zmos.sk
www.zmos.sk

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com