Samosprávy by mali v sociálnych službách sledovať aj starnutie (1. 10. 2015)

Mestá a obce sú významnými aktérmi sociálnej politiky. Šírka služieb a teda aj adresnej pomoci závisí nielen od možností samospráv, či nastavenia systému štátom, ale tiež od štruktúry sociálne odkázaných obyvateľov.

Práve tieto ukazovatele ovplyvňujú formy a spôsoby sociálnych služieb poskytovaných konkrétnymi mestami a obcami. Miestna územná samospráva zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách a tiež v rámci svojich možností, a to upravením rozsahu sociálnych služieb v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach. Z tohto pohľadu samospráva na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie môže zriaďovať napríklad zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, prípadne denný stacionár. Zároveň sú poskytovateľmi opatrovateľskej služby, prepravnej služby a odľahčovacej služby.

Paleta sociálnej pomoci vo vzťahu k seniorom je však omnoho širšia. Dokazujú to aj samosprávy, ktoré zabezpečujú rozvoj jedla, poskytujú obslužnú činnosť, prípadne poskytujú ďalšie služby, ktoré občanom uľahčujú život. 

Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho „práve október ako mesiac úcty k starším je príležitosť zvýrazniť vzťah k seniorom, ale aj poďakovať tým, ktorí sa o nich starajú.“ Výkonný podpredseda zároveň zdôrazňuje: „Mestá a obce sledujú demografický vývoj v obci a jemu prispôsobujú formy sociálnej pomoci, nakoľko si uvedomujú, že počet ľudí, ktorí bude v budúcnosti potrebovať pomoc bude stúpať.“

Mestá a obce v priebehu tohto mesiaca pravidelne organizujú rôzne kultúrno-spoločenské a osvetové podujatia, ktoré sú venované naším najstarším obyvateľom. Miestna územná samospráva pritom počtom organizácií pôsobiacich v sociálnych službách, ako aj rozsahom svojej činnosti je najvýznamnejším aktérom sociálnej pomoci.   

 

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

 

(Uverejnené 3. 10. 2014)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com