Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v neziskovej organizácii Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (ďalej len KLA), a v časopise Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník, ktorého je KLA vydavateľom, zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie)a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon).

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Viac informácií:

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby organizácia SSS dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo, ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com